Semalt: Näme üçin dürli labyrlar gerek?


Mazmuny

 1. Giriş
 2. Baglanyşyk binasy we labyr tekstleri 101
 3. Gämi teksti näme?
 4. Gämi tekstleriniň görnüşleri
 5. Gämi tekstleriniň ähmiýeti
 6. Gämi tekst dürlüliginiň ähmiýetine düşünmek
 7. Netije

1. Tanyşdyryş

Gözleg motory optimizasiýasy (SEO) esasly baglanyşyklar we labyr tekst strategiýasy bolmazdan gözleg motory optimizasiýasy bolmaz. Munuň sebäbi, arka baglanyşyklar we labyrlar SEO-nyň örän ullakan we möhüm tarapyny düzýär. Şeýle-de bolsa, islendik arka baglanyşygy ulanmak web sahypaňyzyň abraýyny we çekişini gowulaşdyryp bilmez; Diňe dürlüligi bolmadyk birmeňzeş ole labyrlaryny ulanmak sahypaňyzy gowulaşdyryp bilmez.

Gämi duralgalarynyň köpüsini ulanmak SEO üçin gaty möhümdir, sebäbi basmagyň nyrhlaryny gowulandyrýar we web sahypasyny has abraý we meşhurlyga eýe edýär. Dürli açar sözleri we tekstleri arka baglanyşyk labyry hökmünde ulanmak bilen, webiňiz? Google web sahypaňyza goldaw berer. SEO hünärmenleri hiç bir web sahypasynyň strategiki taýdan mazmuna ýerleşdirilen degişli açar sözleri ulanmazdan Google-da ýokary derejäni alyp bilmejekdigini subut etmek üçin ýeterlik subutnama tapdylar.

2. Baglanyşyk binasy we labyr tekstleri 101

Gözleg netijeleriniň sahypalarynda ýokary derejäni gazanmagy maksat edinýänleriň köpüsi hil baglanyşyklarynyň möhümdigine düşünýärler. Şeýle-de bolsa, köpler arka baglanyşyklara berkidilen labyr tekstleriniň arka baglanyşyklaryň täsirinde, umumy web sahypaňyzyň işinde möhüm rol oýnaýandygyny bilenoklar.

Google algoritmleriniň web sahypaňyza nähili täsir etjekdigine täsir edýän domen ygtyýary we baglanyşdyrýan islendik web sahypaňyzyň umumy ähmiýeti ýaly, labyr tekstleriňiz hem web sahypaňyzyň işine oňyn, negatiw ýa-da bitarap netijelere getirip biler. Şeýlelik bilen, labyr tekstiňize üns berip başlamadyk bolsaňyz, indi başlamagyň wagty geldi. Gämi tekstleri barada bilmeli we web sahypaňyzyň işleýşini gowulandyrmagyň dogry usuly.Gämi tekstiňiz näçe möhüm bolsa, arka baglanyşyk şonça-da gymmatly bolardy. Mazmunyňyzyň Google-a degişlidigini habar bermekden başga-da, degişli labyr tekstleri ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyrmaga hem kömek edýär. Web girýänlere başlangyç gözleg talaplary bilen baglanyşykly has köp maglumata gönükdirmäge kömek edýärler.

Web girýänleriň köpüsi, labyryň tekstinde görkezilen mazmun bilen hiç hili baglanyşygy bolmadyk baglanyşyga basandyklaryna göz ýetirenlerinden soň gaharlanýarlar. Sahypa girenleri ýaly çalt çykarlar, munuň manysyny bilýärsiňizmi? Googleokary dykyzlyk derejesi Google-yň sahypaňyzy peseldip biler.

Şonuň üçin diňe başlangyç web sahypasyna we labyr teksti hökmünde ugrukdyrýan sözüňize degişli sözleri ýa-da sözlemleri ulanmaga ünsi jemlemeli. Gämi teksti, arka baglanyşygyň bahasyny kesgitleýän möhüm häsiýetdir. Google-yň algoritmleriniň has akylly bolmagy bilen, labyr tekstiniň açar sözlerini tebigy we okalýan görnüşde ulanmaga has köp üns berilýär.

Gämi tekstleri, gözleg netijeleriniň reýtingi üçin Google-yň botlary bilen täsirleşýän açar sözler hökmünde çykyş etse-de, web sahypasyna girýänler üçin has köp. Mazmuny görkeziji we web sahypasyny baglanyşdyryjy hökmünde çykyş edýärler. Mazmundaky aç-açanlygy göz öňünde tutup, baglanyşyk profiliňizi we umumy SEO öndürijiligiňizi gowulandyrmak üçin mazmunyňyza ep-esli derejede paýlanmalydyr. Mazmunyňyzyň dürli görnüşindäki labyr tekstlerini paýlamak gysga we uzak möhletde arka baglanyşyk profiliňize peýdaly bolar.

3. Gämi teksti näme?

Gämi teksti, biri-birini başga bir web sahypasyna ýa-da web sahypasyna gönükdirýän ýa-da baglanyşdyrýan giperlinkdäki basyp bolýan tekstdir. Google baglanyşyk sahypasynyň nämedigine düşünmek üçin labyr tekstini we töweregindäki beýleki sözleri ulanýar.

4. Gämi tekstleriniň görnüşleri

Dürli labyr tekstleriniň arka baglanyşyk profiliňize getirýän gymmaty, labyryň tekst görnüşine baglylykda tapawutlanýar. Ine, labyr tekstleriniň görnüşleri.
 • Edalaňaç URL - Ynha, baglanyşygyň (URL) özi hem labyr teksti, hem-de baglanyşyk hökmünde çykyş edýär.
 • Marka - Bu siziň markaňyzy öz içine alýan görnüş.
 • Umumy - Bu diňe umumy we maglumat bermeýän labyr tekstiniň görnüşi. Mysal üçin "şu ýere basyň", "has giňişleýin maglumat üçin", "şu" we ş.m.
 • Takyk deňeşdirme - Bu, bellemek isleýän takyk sözüňiz bolan labyr tekstlerine degişlidir.
 • Bölekleýin oýun - Bu, bellemek isleýän açar sözüňiziň üýtgemegi ýa-da üýtgemegi bilen baglanyşyklara degişlidir.
 • Jümleler - Bular, tertipleşdirjek bolýan uzyn guýruk açar söz bilen baglanyşyklar.
Bu görnüşli labyr tekstleriniň hemmesi Google-yň gözünde dürli gymmatlyklara eýe. Mysal üçin, açar sözlere baý labyrlar umumy labyrlardan has gowy ýerine ýetirýär. Şonuň üçin arka baglanyşyk profiliňizi gurjak bolanyňyzda, dürli açar sözler bilen tanyşmaga synanyşmaly, her gezek haýsysyny ulanmalydygyny we dürli görnüşleri nähili ulanmalydygyny bilmeli.


5. Gämi tekstleriniň ähmiýeti

I. Websiteokary web sahypasy

Baglanyş binasynda labyr tekstiniň ähmiýetini ýeterlik derejede belläp bolmaz. Bu örän möhümdir, sebäbi baglanyşyklaryň bu möhüm bölegi bolmasa, sahypanyň reýtingi gaty pes bolardy. Açar sözlere baý labyr tekstleri, köp müşderini web sahypasyna çekmek mümkinçiligini saklaýar.

Mundan başga-da, gözleg sahypalarynyň netijeleriniň sahypasynyň ýokarsyna pes ygtyýarly web sahypalaryny getirmek güýjüni göterýärler, sebäbi şol sahypalarda ýokary ygtyýarly baglanyşyklar we baý labyr tekstleri bar. Şeýlelik bilen, baglanyşyklara goşulan tekstleriň web sahypasynyň derejesini ýokarlandyrmaga kömek edýändigi üçin gaty gymmatlydygyny görýärsiňiz.

II. Beýleki ýokary hilli web sahypalary bilen has berk baglanyşyk gurmak

Gämi tekstleriniň ýene bir möhüm ähmiýeti, beýleki web sahypalary bilen baglanyşyklary berk baglanyşdyrmakdyr. Şeýlelik bilen, kimdir biri belli bir termini ýa-da sözlemi gözläninde, bu labyrlar ulanyjynyň gözleg soragyna jogap berip biljek web sahypalarynyň degişli gözleg netijesini berýär.

Şeýlelik bilen, gözleg motorynyň netijeleri labyr tekstleriniň ýerlikliligine we dürlüligine täsir edýär. Gämi tekst baglanyşyklarynyň hili hem möhümdir. Sebäbi olar web sahypasynyň mowzugyna degişli bolmaly. Şonuň üçin labyrlary tötänleýin sözler bilen doldurmaly däl. Gözleg netijesi sahypasynyň talaplarynyň ýerlikliligine täsir edip biler.

III. Web sahypasynyň traffigi

Gämi tekstleri web sahypaňyzyň traffigini köpeldip biler. Google gözleg netijeleriniň sahypalarynda web mazmunyňyzy has görnükli etmek arkaly edýärler. Google-yň algoritmi, ulanyjynyň gözleg sözlerine degişli dürli labyr tekstleriniň bardygyny duýsa, gözleg netijesiniň birinji sahypasynda görkezilmegi üçin mazmunyňyzy gymmatly hasaplar.

Şeýle etmek bilen, mazmunyňyza girmek üçin web sahypaňyzyň baglanyşygyna basmak ähtimallygy ýokarlandy. Mundan başga-da, girýänler giper-baglanyşyklar arkaly ugrukdyrylan mazmuny gaty manyly hasaplasa, paýlaşmak has ähtimal. Elbetde, bu web sahypaňyzyň traffigini hem artdyrar.

6. Gämi tekst dürlüliginiň ähmiýetine düşünmek

Gämi tekstiniň dürlüligi SEO üçin möhümdir. Mazmunyňyz açar sözlere baý bolmaly we gözleg motorlary ony kategoriýalaşdyrmak we toparlara bölmek has aňsat bolar ýaly dürli labyr tekstlerini öz içine alýar. Açar sözler/labyr tekstleri näçe köp dürli bolsa, klassifikasiýa şonça gowy we reýtingi şonça gowy. Netijeli sahypa mazmuny üçin mazmun açar sözlere baý, maglumat beriji, üýtgeşik we takyk bolmaly - dürlüligiň özeni.

Arka baglanyşyklar üçin labyr tekstiniň ähmiýeti, bu baglanyşyklaryň belli bir mazmun bölekleri bilen baglanyşykly web sahypalarynyň taýýar sanawyny üpjün etmegidir. Gözleg ulgamlary, kategoriýalaşdyrmak we toparlara bölmek we web sahypaňyza girýänler üçin mazmun nawigasiýasyny aňsatlaşdyrmak üçin mazmunyňyzyň dürli görnüşli tekstleri bolmaly.


Baglaýan sahypa mazmunynyň ýerlikliligi hem möhümdir. Diňe labyr tekstiniň mazmuny bilen baglanyşykly sahypany baglanyşdyrmaga üns bermeli. Şeýle hem, gelýänlere ýeterlik maglumat berer ýaly, degişli ýerlere ýerleşdirilmelidir. Açar sözleriň ulanylýan ýygylygy, gözleg motorynyň netijeler sahypalarynda web sahypaňyzyň görnükli bolmagyny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.

Uzyn guýrukly açar sözleriň labyr teksti hökmünde ýygy-ýygydan ulanylmagy bäsleşigi ep-esli azaldar. Gämi tekstiniň hili, şeýle hem dürlüligi, web sahypaňyzyň gözleg motory üçin amatly bolmagyny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar. Gämi teksti hökmünde degişli uzyn guýruk açar sözleri bolan web sahypasy, olardan has ýokary derejä eýe bolmagy ähtimal.


7. Netije

SERP-lerde gowy görünmegi üçin sahypaňyzy optimizirlemekde hakykatdanam üns berilmeli köp zat bar, ýöne şol sebäpli labyr tekstleriňizi äsgermezlik etmeli däl. Hakykat, labyr tekstleriňiziň ähmiýeti, ýerlikliligi we dürlüligi web sahypaňyzyň işini kesgitlemekde möhüm ähmiýete eýe.

Gowy reýtinge ýetmek we web sahypaňyzy uly traffige çekmek isleseňiz, gözleg motory optimizasiýasynyň ähli taraplaryny deňagramlaşdyrmaga çalyşmaly. Hiç biri, hatda ähmiýetsiz ýaly görünýän labyr tekstleri hem galdyrylmaly däldir. Näme üçin? Olaryň hemmesiniň ýokary öndürijilikli web sahypasyny döretmekde dürli rollary bar. Baglanyşyk gurluşygyna ýaňy başlasaňyz ýa-da labyr tekstiniň dürlüligini äsgermezlik edýän bolsaňyz, yzyna dolanmak çylşyrymly bolup biler. Alada etmeli däl. Şäherdäki iň gowy SEO gullugy - Semalt seni ýapdyň


send email